O KATEDRE FINANCIÍ

Vytlačiť

 

Katedra financií sa orientuje na odbornú prípravu študentov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v odboroch: Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI), Verejná správa a regionálny rozvoj (VSaRR) a Ekonomika a manažment verejnej správy (EaMVS).

Profiluje študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Profilácia je zameraná na prípravu finančných manažérov a ekonómov v oblasti riadenia financií, ktorí majú dobré základy v oblasti finančného manažmentu, úverových obchodov a účtovníctva. Svoju činnosť zameriava na vzdelávanie študentov v oblasti finančných vedných disciplín, zvlášť so zameraním na finančné trhy, deriváty, burzy a ich vzájomné vzťahy.

Cieľom pracovníkov katedry je na vysokej profesionálnej úrovni pripraviť absolventov fakulty pre potreby hospodárskej praxe, aby našli široké uplatnenie v oblasti účtovníctva a daní, obchodu, bankovníctva, financií, burzovníctva a podnikania.

Tomuto poslaniu a cieľu je podriadené všetko úsilie pracovníkov katedry. Všetci chcú svojou svedomitou a zodpovednou prácou zabezpečiť, aby Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach opúšťali odborne zdatní a fundovaní ekonómovia, pripravení presadiť sa na trhu práce. 

 

Vedúca katedry: doc. Ing. Anna BÁNOCIOVÁ, PhD.

 

Kontakt: 

Adresa: Němcovej 32, 040 01 Košice, Slovenská republika

Tel. kontakt: +421 55 602 32 85

Dnes je: 23.10.2019. Katedra financií, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.